Skip to main content
  • Aquasurvey
  • Aquasurvey   Administratie
  • Onderzoek Vetafscheider

Afvalwateronderzoek

Afvalwater is volgens de NEN 6599 water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces en dat niet meer nodig is in dat proces.

Het vaststellen van de juiste kwaliteit en kwantiteit is erg belangrijk. Dit omdat op de lozing van afvalwater belasting wordt geheven.

Binnen de Nederlandse Waterwet worden eisen gesteld aan de kwaliteit van ons drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Maar ook de Europese Kaderrichtlijn Water speelt hierin een steeds grotere rol.

De juiste wijze van monsterneming en meetmethodes  zijn de belangrijkste werkgebieden waarbinnen de  kwaliteitsnormen worden bepaald en getoetst.

Per onderdeel geven wij u graag inzicht in onze werkwijze, de technische uitvoering en het vaststellen van een betrouwbaar resultaat.


Zuiveringsheffing-Verontreinigingsheffing
Technische uitvoering
Kwaliteitscontrole
Monsterbehandeling
Toegepast onderzoek

Afvalwateronderzoek Bij Aquasurvey
Kwaliteitscontrole Bij Aquasurvey
AQUO Efcon Opstelling
In Beeld   JET 4811