Skip to main content
  • Slider 1

Kwaliteitscontrole-onderzoeken

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert de Omgevingsvergunning.

De Omgevingsvergunning omvat o.a. de volgende vergunningen;

  • milieuvergunning en melding ingevolge de Wet milieubeheer,
  • vergunning ingevolgde de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voor bedrijven waarvoor, door het bevoegd gezag, een vergunning is verleend voor het lozen van afvalwater, kan een kwaliteitscontrole-onderzoek als voorschrift zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat uw bedrijf periodiek uw afvalwater op één of meerdere (deel)stromen moet laten controleren.

Om de waterkwaliteit van een afvalwaterstroom te controleren, neemt AQUASURVEY representatieve deelmonsters vanuit de voorgeschreven (afval)waterstromen. Dit zijn kleine hoeveelheden monster die in een laboratorium worden onderzocht. De analyseresultaten worden getoetst aan uw vergunningnormen. Na toetsing worden de resultaten aan u en het bevoegd gezag, door middel van een analysecertificaat, gerapporteerd.

Aquasurvey   Put BAAU
Aquasurvey   Afloop Vetafscheider