Skip to main content
  • Slider 1

Technische uitvoering

Onze meetdienst stelt, met behulp van moderne meet- en bemonsteringsapparatuur, voor uiteenlopende bedrijven de werkelijke vervuilingswaarde vast. Met een landelijke dekking verzorgen wij de onderzoeken voor sectoren als de bouw, overheid, chemie, metaal, gezondheid en food.

De basis van voor een goede samenwerking is vertrouwen.

Een goed en gedegen onderzoek vraagt om de grootst mogelijke precisie. AQUASURVEY B.V. streeft daarom een hoog kwaliteitsniveau na. Een kwaliteitsniveau dat geborgd wordt door gekwalificeerd personeel en geavanceerde meet- en bemonsteringsapparatuur. Aquasurvey beschikt over mobiele meetwagens die qua uitvoering identiek zijn. Alle meetwagens zijn voorzien van hoogwaardige en gekalibreerde meetapparatuur. De monsterneming wordt uitgevoerd met pneumatische inline technieken. Alle besturingen zijn samengebracht in een centrale schakelkast met datalogging en een pompsturing op basis van een druk-opnemer. Alle genomen verzamelmonsters worden afgelaten naar een koel unit met een omgevingstemperatuur van maximaal 4 ºC. De koel unit bevat vier monster verzamelvaten en is voorzien van een verdeelarm waardoor ieder etmaal, tot op de minuut, nauwkeurig wordt onderzocht.

Het installeren van een meetwagen en het inwerking stellen daarvan wordt gedaan aan de hand van, vooraf opgestelde, klant specifieke protocollen. Een verkorte weergave van het protocol, wordt voor aanvang van het onderzoek, aan het waterschap verzonden. Het kalibratierapport van de meetapparatuur wordt als bijlage meegezonden. Overigens zijn de kalibratierapporten in alle meetwagens op een zichtbare plaats aangebracht. Alle lozingssituaties zijn vooraf beoordeeld en getoetst. Hierbij speelt de uitvoering van de inspectieput, van waaruit het te lozen afvalwater moet worden opgepompt, een belangrijke rol. Deze dient geschikt te zijn om op een deugdelijke wijze de pompsturing in te kunnen regelen. Dit houdt in dat de inspectieput een bufferend vermogen moet hebben. Opstuwing in de riolering is niet toegestaan en het afpompen onder vrij verval dient gewaarborgd te zijn. Het inregelen van de pompsturing is, door het gebruik van een druk-opnemer, tot op de centimeter nauwkeurig in te stellen.

Om het afvalwater in de inspectieput te kunnen bufferen wordt op de afvoerzijde een rioolafsluiter met doorvoer geplaatst. De rioolafsluiter voorkomt dat het te lozen afvalwater niet vrijelijk weg kan stromen naar de riolering. Onze rioolafsluiters zijn voorzien van een overstortvoorziening. Dit voorkomt, bij een eventuele pompstoring, wateroverlast in het bedrijf. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet dan wordt dit gesignaleerd door de druk-opnemer en wordt dit als hoog niveau gelogd in de datalogger.

Alle instellingen en bevindingen tijdens het onderzoek worden nauwkeurig beschreven in het onderzoeksrapport. Zie voor meer informatie de rubriek Administratie, Meetrapporten.

Aquasurvey   Flowmeter Meetset
Aquasurvey   Meetset Buiten
Aquasurvey   Meetset FAMH
Aquasurvey   Meetset OUDZ1