Skip to main content
  • Slider 1

Is meten ook écht weten? Laat een vergunning vooraf toetsen

Het aanvragen van een vergunning voor lozing van afvalwater: bij veel bedrijven gaat het, ondanks alle kennis, toch nog vaak mis. Met alle vervelende gevolgen van dien. Beter is het om de conceptvergunning vóóraf te laten toetsen door een expert, vertelt Jetsko Fennema van AquaSurvey.

Bedrijven die afvalstoffen willen lozen op de riolering of in het oppervlaktewater, hebben een zogenoemde lozingsvergunning nodig. Lange tijd was er slechts één wet waarmee aanvragers van zo’n lozingsvergunning rekening moesten houden: de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

Heldere normen

Sinds een aantal jaren is dat veranderd; tegenwoordig hebben bedrijven te maken met de Waterwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Vergunningen stellen de normen waarbinnen lozingen mogen plaatsvinden. Ook staat in deze vergunningen vaak precies omschreven welke zuiveringstechnische voorzieningen bedrijven moeten treffen. Ook moeten bedrijven onderzoek doen naar de Best Beschikbare Techniek (BBT).

 
Verouderde kennis, hoge kosten

Toch teren veel bedrijven bij het aanvragen van een lozingsvergunning nog steeds op verouderde kennis. En dat kan vervelende gevolgen hebben als in een later stadium blijkt dat de vergunning niet goed overeenkomt met de daadwerkelijke situatie. Bedrijven zien zich geconfronteerd met te zware lozingsnormen. Vaak zijn er dan achteraf ‘reparaties’ nodig. Soms zijn er nieuwe investeringen nodig, met alle financiële en praktische gevolgen van dien. De kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Onafhankelijke toetsing

Bedrijven kunnen veel leed voorkomen door de conceptvergunning technisch en juridisch te laten toetsen door een onafhankelijke afvalwaterspecialist. Samen met het bedrijf beoordeelt deze de technische lozingsomstandigheden en de analyseresultaten en toetst deze aan de meest actuele wet- en regelgeving. Ook kan de onafhankelijke specialist het beste adviseren over de Best Beschikbare Techniek (BBT). Het is verstandig hierbij een partij in te schakelen die specifiek verstand heeft van afvalwateronderzoek. Juist de waterparagraaf in een vergunning blijkt namelijk vaak tekort te schieten.

Vergunning op maat

Het resultaat van zo’n externe ‘audit’ vooraf: een vergunningsaanvraag ‘op maat’, die perfect aansluit op de bestaande situatie en alle actuele wet- en regelgeving.