Skip to main content
  • Slider 1

Relaties aan het woord: Eurofins Analytico

In de rubriek “Relaties aan het woord” gaat AQUASURVEY B.V. in gesprek met één van haar vaste relaties. In dit geval gaan we in gesprek met Frank den Hartog, Commercieel Manager bij Eurofins Analytico.

Analytico is sinds 1999 het milieulaboratorium waar AQUASURVEY B.V. haar afvalwatermonsters laat analyseren.
In de afgelopen jaren is er analytisch veel gewijzigd en zijn door betere technieken de levertermijnen korter geworden en zijn detectiegrenzen omlaag gegaan. Naast verbeterde technieken heeft Eurofins ook hard gewerkt aan haar organisatie.

Wie is Frank den Hartog?

Inmiddels werk ik al 16 jaar bij Eurofins – Analytico. Voordat ik hier in dienst gekomen ben heb ik o.a. als adviseur en als hoofd van een Waterlaboratorium veel ervaring opgedaan. Met name op het gebied van chemisch analytisch laboratoriumonderzoek. In mijn huidige functie als Commercieel Manager ben ik o.a. verantwoordelijk voor het vertalen van behoeften vanuit de markt naar diensten die wij onze opdrachtgevers bieden. Met name de combinatie technisch inhoudelijk/commercieel spreekt mij hierin enorm aan. Het bouwen aan langdurige relaties zoals met AQUASURVEY B.V. is voor mij de uitdaging. Doel is niet een verhouding klant/leverancier maar het aangaan van een partnership op basis van wederzijds vertrouwen.

Zou je in het kort de positie en omvang van Eurofins Analytico uit kunnen leggen?

Analytico maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende laboratoriumorganisatie Eurofins. Het bedrijf is snelgroeiende en heeft inmiddels meer dan 180 laboratoria die zich richten op farmaceutische-, voedingsmiddelen-, milieu- en landbouw georiënteerde analyses. Hiermee behoort Eurofins tot de top 3 van commerciële laboratoriumorganisaties. In Nederland zijn wij marktleider op het gebied van uitvoeren van laboratoriumanalyses.

Wat zijn, in analytisch opzicht, de grootste winstpunten geweest?

Grootste winstpunt is het behalen van meer efficiency door vergaande automatisering en robotisering. Door deze combinatie zijn wij in staat een hoog kwaliteitsniveau te halen in combinatie met snelle levertermijnen tegen een zeer concurrerende prijs.

Natuurlijk stellen wij als onderzoeksbureau hoge eisen aan de kwaliteitsborging. Hoe heeft Analytico dit georganiseerd?

Analytico is een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Zij beoordelen jaarlijks de werkzaamheden welke wij op het laboratorium uitvoeren. Daarnaast wordt dagelijks de juistheid van de resultaten gewaarborgd door het uitvoeren van analyses aan blanco’s en controlemonsters. Periodiek wordt deelgenomen aan op landelijk niveau georganiseerde ringonderzoeken. Los van alle interne en externe controles zijn het uiteindelijk onze mensen die het doen. Op alle analyseafdelingen zijn goed opgeleide en gemotiveerde laboranten werkzaam die met kennis van zaken en passie voor het vak de monsters van onze opdrachtgevers onderzoeken. Wij hechten zeer grote waarde aan het rapporteren van betrouwbare resultaten; immers op basis van onze resultaten worden vaak vergaande beslissingen genomen en bovendien wordt op basis van onze resultaten de te betalen lozingsheffing berekend.

Afvalwateronderzoek vergt een grote nauwkeurigheid. Dit start al bij een juiste manier van monsterneming. Maar ook de monsterverpakkingen zijn van groot belang. Deze zijn de laatste jaren steeds kleiner geworden. Voor AQUASURVEY B.V. is dit niet altijd een pluspunt. Als voorbeeld neem ik de monsterverpakking voor metalen. Het 80 milliliter flesje dient zorgvuldig gevuld te worden met een representatief deel van het te bemonsteren medium. In de praktijk betekent dit dat de monsterverpakking moeilijk is af te vullen.

AQUASURVEY B.V. heeft ten behoeve van metalen andere monsternamematerialen in gebruik genomen. Worden de monsterverpakkingen in de toekomst nog kleiner? Is er onderzoek gedaan naar de reproduceerbaarheid tussen de verschillende monsterverpakkingen? Zijn er meer ervaringen uit het veld?

Op dit moment hebben we in ieder geval voor de matrix afvalwater wel een beetje de grens bereikt voor wat betreft de minimaal aan te leveren monstervolumes. Een van de redenen om terug te gaan in volume is de vergaande robotisering van ons laboratorium. Voor sommige analyses willen wij de aangeleverde monsterfles direct plaatsen op een gerobotiseerd analysesysteem. Dit levert kwaliteitsvoordeel op omdat er minder menselijke handelingen aan het monster hoeven plaats te vinden. Consequentie van kleinere monstervolumen is dat de monsternemer voldoende aandacht moet besteden aan het representatief vullen van de monsterflessen. Gezien het feit dat er eigenlijk nooit discussie met de verschillende Waterschappen is omtrent de uitkomsten van de analyses kunnen we concluderen dat de monstername bij AQUASURVEY B.V. in goede handen is. De basis voor een juist analyseresultaat vormt immers een correcte monstername.

Zijn in het kader van afvalwateronderzoek nog interessante ontwikkelingen te verwachten?

Al sinds jaar en dag wordt gesproken over vervanging van de CZV als heffing parameter voor TOC. De druk om deze wijziging door te voeren wordt steeds groter vanwege het gebruik van zeer milieuschadelijke stoffen zoals kwik en chroom bij de analyse van het CZV. Probleem is echter dat niet in alle gevallen een duidelijke relatie bestaat tussen CZV waarde en TOC. Dit zou er toe kunnen leiden dat bedrijven geconfronteerd gaan worden met een beduidend hogere of lagere aanslag. In de eerste situatie wordt het betreffende bedrijf daar niet blij van en in de andere het Waterschap. Eurofins Analytico is vertegenwoordigd in de betreffende (NEN) commissies. Dus zodra er een wijziging komt zijn wij er klaar voor.

Wordt er binnen het laboratorium nog gewerkt aan automatiseringsprocessen of het verbeteren van de kwaliteit?

Het verbeteren van onze kwaliteit is een continu proces. Onder kwaliteit versta ik dan ook niet alleen het rapporteren van juiste waarden maar ook onze opdrachtgevers met raad en daad bijstaan. Het leveren van onderscheidend vermogen is een must. Samen met onze opdrachtgevers zijn wij hier voortdurend mee bezig.

Is Eurofins Analytico klaar voor de toekomst?

Wanneer ben je klaar voor de toekomst? Op dit moment staat er een hypermodern laboratorium in Barneveld. Door zitting te nemen in diverse beleidsbepalende (NEN) commissies zijn wij in staat tijdig te anticiperen op eventuele ontwikkelingen. Gezien onze huidige positie en de ambities van Eurofins ben ik er van overtuigd dat in ieder geval de basis aanwezig is om de uitdagingen die nog in het verschiet liggen aan te gaan.