Gebruikers van bedrijfsruimten moeten jaarlijks zuiveringsheffing betalen volgens het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. Dit besluit specificeert de vervuilingswaarde per bedrijfscategorie, gemeten aan de ingenomen waterhoeveelheid, waaronder leiding-, grond-, oppervlakte- en regenwater. Voor de aangifte van de zuiveringsheffing worden bedrijven ingedeeld in drie categorieën. Aquasurvey helpt hierbij. 

Metingen niet nodig 

voor forfaitbedrijven

 

Voor forfaitbedrijven wordt een vastgestelde vervuilingswaarde, een forfaitaire, gebruikt voor de zuiveringsheffing. Deze waarde is gebaseerd op gemiddelde gegevens en representatieve standaarden. Deze methode wordt vaak toegepast bij kleinere bedrijven of bedrijfstypen met een constante watervervuiling. Hierdoor zijn metingen van daadwerkelijke lozingen overbodig en is de administratie voor bedrijven en heffingsinstanties eenvoudiger.

Coëfficiënten bepalen waarde

voor tabelbedrijven

 

Tabelbedrijven, die jaarlijks meer dan 218 kubieke meter water verbruiken, volgen een specifieke relatie tussen waterverbruik en de toegewezen vervuilingswaarde volgens het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. De Tabel afvalwatercoëfficiënten uit het besluit categoriseert verschillende soorten bedrijfsactiviteiten en kent daar een coëfficiënt aan toe. Aan de hand van deze tabel, en de hoeveelheid verbruikt water, berekenen we de heffingshoogte. 

Meetbedrijven registeren

dagelijks, tenzij…

 

Meetbedrijven hebben een jaarlijkse vervuilingswaarde van minimaal duizend vervuilingseenheden. Bij deze organisaties is geen direct verband tussen het waterverbruik en de vervuilingswaarde. In principe zijn ze daarom verplicht om dagelijks geloosd water te meten, bemonsteren en analyseren. Bedrijven die kunnen aantonen dat een beperkt aantal meetdagen een representatief beeld geeft, kunnen een verminderde meetfrequentie aanvragen bij het waterschap. Aquasurvey verzorgt deze verzoeken, inclusief een meetkalender. 

Complete ontzorging voor uw aangifte?