Een mix van

 

Stedelijk afvalwater is een mix van: huishoudelijk en bedrijfsafvalwater vermengd met afvloeiend hemelwater, grondwater en ander afvalwater. De Omgevingswet stelt specifieke regels voor het verzamelen, transporteren en zuiveren van dit type afvalwater, dat doorgaans via het rioolstelsel wordt afgevoerd naar een RWZI. Omdat dit een mix is van afvalwaterstromen en stoffen, kan het voor hinderlijke of zelfs ondraaglijke geuren zorgen. 

 

Aquasurvey heeft veel ervaring met metingen en bemonstering in rioolstelsels, pompgemalen en ontvangstkelders van RWZI’s. Bij onderzoek naar stankklachten of zelfs rioolaantasting maken we gebruik van diverse methoden en technieken.

Technische informatie

Bij onderzoek in stedelijk afvalwater zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 

  • Er zijn verschillende factoren van invloed op de biologische geurvorming in persleidingen, vooral veroorzaakt door waterstofsulfide (H2S). Dat zijn onder meer: het zuurstof-, nitriet- en nitraatniveau, de pH-waarde, de temperatuur, het redoxpotentiaal, de stroomsnelheid en de verblijftijd van het afvalwater.

 

  • Vers huishoudelijk afvalwater bevat doorgaans 2 milligram zuurstof per liter. Voldoende zuurstof voorkomt schadelijke sulfidevorming. Bij een daling onder de 1 mg/liter ontstaan anaerobe condities: het sulfidegehalte neemt dan toe door een verminderde oxidatie van sulfiden. 

 

  • De pH-waarde van standaard huishoudelijk afvalwater ligt rond de 7/7,5. Als zuurstof en nitraat zijn uitgeput, gebruiken micro-organismen sulfaat als waterstofacceptor, waardoor H2S ontstaat. We kunnen dit reduceren met biologisch afbreekbaar materiaal als koolstofbron. Reductieprocessen beginnen boven 10°C, de optimale temperatuur is 35°C.

 

  • Met de redoxpotentiaal (Eh) kunnen we de toestand van afvalwater evalueren. Een lage Eh kan duiden op vuilbelasting en sulfaatreductie, wat vaak leidt tot geurhinder. Ook geeft deze inzicht in de balans tussen oxidatie- en reductieprocessen. 

 

  • Factoren die H2S-vorming bevorderen zijn onder meer: een lage redoxpotentiaal (-100/-200 mV), hoge concentraties sulfaat en chemisch zuurstofverbruik, veel zwevende stoffen en bezonken materiaal. 

 

  • De gasvormige aanwezigheid van H2S hangt af van de pH: lagere pH-waarden verhogen het risico op geurproblemen. Ook speelt de pH een belangrijke rol in de mate waarin H2S in vloeistof aanwezig is. H2S kan namelijk in de lucht boven het wateroppervlak diffunderen. De mate van H2S-emissie hangt af van de water-lucht-interface: sterke turbulentie kan de emissie significant verhogen.

 

  • Corrosieprocessen worden beïnvloed door de pH-waarde van condens op buiswanden, die onder invloed van bacteriën kan verzuren. Carbonatatie, een vorm van corrosie, treedt op als de pH daalt. Dit kan beton aantasten met een snelheid van 3 tot 6 millimeter per jaar.